Tomasz Wąsak (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Tomasz Wąsak
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 77112714055
 • NIP: 8221788657

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: WA2M/GUp-s/34/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Tomasz Wąsak, PESEL 77112714055, sygnatura akt WA2M/GU/386/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Tomasz Wąsak, PESEL 77112714055, NIP 8221788657, miejsce zamieszkania: Warszawa, adres Orłowska 3/93, 03-571 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa ;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa ;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Tomasz Lis (numer licencji 1418);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Tomasz Lis (numer licencji 1418) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3000,00 (trzy tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 05 1140 2004 0000 3202 7996 7492 .

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/34/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00108
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 17:01:48
 • Administrator

2022-03-15 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Tomasz Wąsak,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA2M/GU/386/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 1 marca 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220315/00114
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-03-15 19:52:02
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK