Tulejbicz Iwona (Rokicin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Tulejbicz Iwona
 • Adres: , Rokicin
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 85122704287

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VI GUp 359/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-10-23
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 25264. Tulejbicz Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 359/20. [BMSiG-24657/2022]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Tulejbicz, numer PESEL 85122704287, zamieszkałej: ul. Jagiellońska 109/4, 82-200 Malbork (sygn. akt VI GUp 359/20), ogłasza, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w godzinach pracy sądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25264
 • Dodano: 2022-05-12 10:11:45
 • Administrator

2021-01-25 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 5257. Tulejbicz Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 651/20 of, VI GUp 359/20. [BMSiG-4151/2021]

W związku z obwieszczeniem o postanowieniu upadłości Iwony Tulejbicz, które ukazało się w MSiG nr 223/2020 z dnia 16.11.2020 r., oraz stwierdzeniem omyłek pisarskich, syndyk zamieszcza skorygowane obwieszczenie o otwarciu postępowania upadłościowego dłużniczki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku, o sygn. akt VI GU 651/20 of, ogłosił upadłość Iwony Tulejbicz, numer PESEL 85122704287 (było błędnie 94121505607), zamieszkałej: ul. Jagiellońska 109/4, 82-200 Malbork (było błędnie ul. Ziołowa 19D, 83-200 Rokocin), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a rolę sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Iwony Tulejbicz, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk, ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 359/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 15/2021 (6160) z dnia 25 stycznia 2021 r. → Pozycja 5257

 • Dodano: 2021-01-25 16:06:44
 • Administrator

2020-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63174. Tulejbicz Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 651/20 of, VI GUp 359/20. [BMSiG-64220/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku, sygn. akt VI GU 651/20 of, ogłosił upadłość Iwony Tulejbicz, numer PESEL 94121505607, zamieszkałej: ul. Ziołowa 19D, 83-200 Rokocin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a rolę Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Iwony Tulejbicz, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk, ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 359/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 223/2020 (6113) z dnia 16 listopada 2020 r. → Pozycja 63174

 • Dodano: 2020-11-16 16:35:30
 • Administrator

2020-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63174. Tulejbicz Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 651/20 of, VI GUp 359/20. [BMSiG-64220/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku, sygn. akt VI GU 651/20 of, ogłosił upadłość Iwony Tulejbicz, numer PESEL 94121505607, zamieszkałej: ul. Ziołowa 19D, 83-200 Rokocin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a rolę Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Iwony Tulejbicz, 83-115 Swarożyn, Brzeźno Wlk, ul. Szkolna 8, sygn. akt VI GUp 359/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 223/2020 (6113) z dnia 16 listopada 2020 r. → Pozycja 63174

 • Dodano: 2020-11-16 16:35:27
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK